XI. MES SOCIALISTŲ INTERNACIONALE IR EUROPOS SOCIALISTŲ PARTIJOJE

302. Nuo pat narystės Socialistų internacionale atkūrimo mes aktyviai dalyvaujame Socialistų internacionalo veikloje. Dalyvavimas Socialistų internacionalo organizuojamose darbo grupėse, Tarybos posėdžiuose ar kongresuose suteikia mums galimybę nuolat jausti viso pasaulio socialistų problemas, koordinuoti savo veiklą bei tobulinti programines nuostatas. Nuo pat 1951 m. liepos 2 d., kai Frankfurte buvo paskelbta Socialistų internacionalo deklaracija „Demokratinio socializmo tikslai“, Socialistų internacionalas savo kongresuose plėtoja socialistinę mintį, apibendrina naujausią patirtį, priimdamas politines gaires, tinkančias visoms šį internacionalą sudarančioms socialistų, socialdemokratų ar leiboristų partijoms. Pamatinis principas, paskelbtas 1951 m., kad „socializmas tinka visiems, kas tik yra įsitikinęs, kad žmogaus išnaudojimas žmogumi turi būti pašalintas”, galioja ir šiandien. Socialistų internacionalo Limos, Stokholmo, Paryžiaus ir San Paulo deklaracijos šiandien sudaro mūsų apmąstymų teorinius pagrindus. Būdami Socialistų internacionalo nariai, mes siekiame suaktyvinti jo veiklą Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Pietų Kaukazo valstybėse, kur socialdemokratiniai sąjūdžiai dar nėra stiprūs.

303. Europos Sąjungoje Socialistų internacionalo veikla deleguota Europos socialistų partijai. Mes, kaip visateisiai Europos socialistų partijos nariai, kartu su Europos Sąjungos valstybių narių socialistais, socialdemokratais ir leiboristais įsipareigojome kovoti už socialinį teisingumą kiekvienos šalies viduje ir už solidarumą tarp šalių, kuriant stiprią Europos Sąjungą. Mes siekiame:

• skatinti Europos plėtrą, šalinti skurdą, kurti daugiau ir kokybiškesnių darbo vietų;
• priartinti Europos Sąjungos sprendimus arčiau piliečių;
• suvaldyti nelegalią migraciją ir siekti socialinės integracijos;
• kurti saugesnį, stabilesnį, taikingesnį ir teisingesnį pasaulį, tausojantį aplinką ir žmogų;
• skatinti Europoje demokratiją ir lygybę.

304. 2000 m. Europos Sąjunga, sudarant daugumą joje socialdemokratų, socialistų ar leiboristų vyriausybėms, pirmą kartą parengė ilgalaikę Europos Sąjungos plėtros strategiją, pavadintą Lisabonos strategijos vardu. Būtent Europos socialistų partiją sudarančios Europos Sąjungos valstybių narių partijos patvirtino tai, kaip iki 2010 m. Europą paversti labiausiai dinamiška, žiniomis pagrįsta ekonomine erdve pasaulyje, pajėgia užtikrinti ekonominį augimą, aplinką tausojančią plėtrą, visuotinį užimtumą ir socialinę sanglaudą. Būtent dabar, kai Europos Sąjungoje vėl dominuoja dešiniosios jėgos, mes, socialdemokratai, privalome ypač energingai dirbti, kad Europos socialistų sukurta Lisabonos strategija būtų efektyviai vykdoma. Mes pasiryžę ginti šią strategiją, kad būtų išsaugoti socialiniai standartai, kuriama daugiau ir geresnių darbo vietų, siekiama visiško užimtumo, aukštų aplinkos apsaugos standartų ir tvarios plėtros. Europos socialinis modelis turi būti stiprinamas ir modernizuojamas, ekonominis augimas neturi vykti socialinių garantijų sąskaita. Investicijos turi būti nukreipiamos į mokymosi visą gyvenimą sistemos sukūrimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, biotechnologijas ir žinioms imlias gamybos šakas.

305. Mes kartu su Europos socialistų partija siekiame solidaresnės, stipresnės Europos Sąjungos, išsaugančios socialinės rinkos ekonomiką ir solidarumą tarp valstybių narių, todėl norime ir stipresnių socialinių partnerių, profesinių sąjungų bei nevyriausybinių organizacijų, padedančių burti progresyvias Europos sąjungos jėgas demokratijai, socialiniam teisingumui ir solidarumui Europos Sąjungoje stiprinti.

306. Mes norime, kad Europos socialistų partija būtų:

• labiau matoma ir įtakingesnė Europoje;
• labiau demokratiška ir efektyvesnė Europoje;
• aktyviai įtraukianti visas nacionalines partijas į savo veiklą;
• atvira visiems savo partneriams.

307. Mes norime, kad LSDP Lietuvoje būtų tokia pati, kaip ir Europos socialistų partija Europoje.

308. Mes dalyvaujame Europos socialistų partijos inicijuotame Pasauliniame progresyviųjų jėgų forume. Šiandien šiame Forume sprendžiamos kovos su pasauline AIDS pandemija problemos, nagrinėjami JT tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo klausimai, ieškoma kelių Junginių Tautų, Bretono Wudo (Bretton Woods) sistemos reformoms, nagrinėjama globalizacijos įtaka socialinių problemų sprendimams. Tai gali prisidėti prie pasaulinės pažangos ir teisingesnės naujos pasaulio raidos užtikrinimo.

309. Mums, Lietuvos socialdemokratams, atsiveria naujos galimybės daryti įtaką ir Lietuvos, ir Europos Sąjungos, ir pasaulio raidai laisvės, demokratijos, socialinio teisingumo ir solidarumo kryptimi. Mums tenka didelė atsakomybė burti visus Lietuvos žmones, norinčius prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos pažangos. Norime keisti mūsų visuomeninius santykius, įdiegti iš mūsų vertybių bei principų politinei, socialinei, ekonominei ir kultūrinei demokratijai iškylančius įsipareigojimus visose gyvenimo srityse, kad socialdemokratinė Lietuvos ir Europos Sąjungos vizija būtų kuo aiškiau suvokiama žmonėms.

 

 

 

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė