Priimta 2009 m. kovo 7 d. LSDP XXIX suvažiavime

ŠI LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PROGRAMA YRA JOS DEMOKRATINIO SOCIALIZMO PRINCIPAIS IR VERTYBĖMIS GRĮSTAS POLITINIS PASIRINKIMAS, KURIANT SOCIALDEMOKRATINĘ LIETUVĄ IR EUROPOS SĄJUNGĄ KARTU SU KITOMIS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SOCIALDEMOKRATINĖMIS PARTIJOMIS, SUSIBŪRUSIOMIS Į EUROPOS SOCIALISTŲ PARTIJĄ (PES).

PROGRAMOS TIKSLAS – PARODYTI LIETUVOS ŽMONĖMS, KAIP ŠIUOLAIKINĖ SOCIALDEMOKRATINIAIS PRINCIPAIS PAGRĮSTA VISUOMENĖS REFORMŲ STRATEGIJA MAŽIAUSIAI SKAUSMINGU KELIU GALI SUKURTI LIETUVOJE KŪRYBINGĄ, ŽINIOMIS IR INOVACIJOMIS GRINDŽIAMĄ SOCIALINĖS GEROVĖS VISIEMS VALSTYBĘ. ŠI PROGRAMA – TAI BŪDŲ IR PRIEMONIŲ VISUMA, SIŪLANTI LIETUVAI SPRĘSTI DABARTIES IŠŠŪKIUS IR NUMATYTI ATEITIES PERSPEKTYVAS.

I. ĮVADAS

1. Lietuvoje įsitvirtino europinė socialdemokratija, atsiradusi Europoje ir Lietuvoje XIX šimtmetyje kaip išnaudojamų žmonių gy nėja nuo agresyvaus kapitalo antihumaniškų veiksmų, feodalinei valstietiškai visuomenei keičiantis į industrinę. Lietuvos socialdemokratai kaip seniausia tautinio Lietuvos atgimimo partija nuosekliai kovojo už tautos nepriklausomybę ir socialinį teisingumą, visada gynė iš savo darbo ar pajamų gyvenančius žmones. Šiandien, kai mūsų industrinė visuomenė virsta informacijos ir žinių kūrybine visuomene, Lietuvos socialdemokratija tampa šios visuomenės etiniu imperatyvu ir vertybine pažangių reformų jėga. Nėra vertybės, didesnės už orų, laisvą ir sąžiningą ŽMOGŲ, darniai sutariantį su VISUOMENE ir APLINKA, iš prigimties ieškantį naujovių – naujų žinių ir informacijos, naujų dvasinių turtų. Materialusis turtas yra tik priemonė žmogaus ir visuomenės problemoms spręsti.

III. DEMOKRATINIS SOCIALIZMAS

49. Europos demokratinio socializmo šaknys siekia krikščionybę ir humanistinę filosofiją, istorijos ir visuomenės mokslus bei darbo žmonių judėjimų gyvąją patirtį. Bet kurios visuomenės prieštaravimus suvokti padeda kritinis požiūris į juos. Visuomenę vertinti ir siūlyti jos tobulinimo būdus galima įvairiai, pavyzdžiui, iš krikščionybės patirties pozicijų. Galima remtis etine savęs tobulinimo koncepcija ir taip prisidėti prie visuomenės evoliucijos.

II. MŪSŲ VERTYBĖS

2. LSDP išlieka ištikima Socialistų internacionalo vertybėms, principams ir tikslams. Laisvė, galimybių lygybė, žmogaus orumas, socialinis teisingumas bei solidarumas – mūsų politinės veiklos vertybinės gairės.2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė