LSDP Kauno miesto skyriaus įstatai

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS KAUNO MIESTO SKYRIAUS ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. LSDP Kauno miesto skyrius (toliau skyrius) yra vienintelis Lietuvos socialdemokratų partijos padalinys veikiantis Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir vykdantis partijos politiką.

2. Skyrius turi savo būstinę (Kaunas, Gedimino g. 33), antspaudą ir sąskaitą banke. Savo įgaliojimų ribose skyrius veikia autonomiškai. LSDP taryba neatsako už skyriaus skolas bei įsipareigojimus, o pastarasis neatsako už LSDP tarybos skolas ir įsipareigojimus.

3. Skyrius turi teritorinius ir funkcinius padalinius, kurių funkcijos aprašytos LSDP statute, šiuose įstatuose ir kituose skyriaus norminiuose dokumentuose.

4. Visi skyriaus organizuojami renginiai yra atviri, išskyrus tuos, kurie iš anksto skelbiami uždarais.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP Statutu, skyriaus įstatais bei kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

6. LSDP skyriaus taryba ir skyriaus pirmininkas atstovauja skyrių.

II. PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI

7. Atstovauti LSDP Kauno mieste.

8. Didinti partijos narių ir rėmėjų skaičių.

9. Analizuoti gyventojų nuomonę miesto gyvenimo klausimais ir kaupti duomenų bazes.

10. Organizuoti nuolatinių komisijų, analizuojančių savivaldybės sprendimus, veiklą.

11. Formuoti socialdemokratinę politiką Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir kartu su LR Seimo ir savivaldybės tarybos nariais ją įgyvendinti.

12. Aktyviai dalyvauti visos partijos organizacinėje veikloje, dalyvauti plėtojant socialdemokratinę politiką ir ją įgyvendinti kartu su kauniečiais nacionalinės valdžios atstovais.

13. Rengti rinkimų programą ir aktyviai dalyvauti rinkimuose į Kauno miesto savivaldybės tarybą.

14. Sudaryti ir tvirtinti kandidatų į savivaldybės tarybą rinkimų sąrašą.

15. Siūlyti kandidatus į Seimą Kauno miesto rinkiminėse apygardose. Aptarti ir siūlyti LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo ir Europarlamento narius, kandidatą į LR Prezidentus.

16. Organizuoti visų lygių referendumus ir rinkimines kampanijas Kauno mieste, koordinuoti rinkimus į LR Seimą, LR Prezidento postą ir Europarlamentą.

17. Platinti tarp gyventojų LSDP spaudą ir kitą agitacinę medžiagą.

18. Organizuoti gyventojų, skyriaus narių susitikimus su Seimo, Vyriausybės ir Kauno savivaldybės tarybos nariais.

19. Organizuoti kultūrinius, visuomeninius renginius, koordinuoti skyriaus klubų (pagal interesus) veiklą.

20. Skleisti socialdemokratines idėjas partijos narių ir gyventojų tarpe.

21. Spręsti kitus LSDP uždavinius savivaldybės teritorijoje.

III. NARYSTĖ SKYRIUJE

22. Skyriaus nariais yra LSDP nariai, esantys skyriaus teritorinių grupių sąrašuose, dalyvaujantys partijos veikloje ir mokantys nario mokestį. LSDP narystė, narių tesės ir pareigos yra apibrėžtos LSDP statuto II skirsnyje ir IV skirsnio 55 punkte.

23. Skyriaus narių įskaitos, perregistravimo bei perėjimo iš vienos teritorinės grupės į kitą tvarką nustato skyriaus taryba. Už LSDP narių įskaitą atsako skyriaus atsakingasis sekretorius, grupėse – grupių pirmininkai. Narių įskaitos kortelių apskaitos, jų saugojimo sąlygas ir tvarką tvirtina LSDP prezidiumas.

24. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybę materialiai ar kitaip, jei tai neprieštarauja įstatymams, remiantys partiją, gali tapti LSDP rėmėjais. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti partijos veikloje su patariamojo balso teise. Rėmėjai gyvenantys ar veikiantys (registruoti) Kaune yra kviečiami dalyvauti skyriaus organizuojamuose renginiuose.

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

25. Skyriaus organizacinį pagrindą sudaro partinės grupės, veikiančios Seimo rinkiminių apygardų teritorijų ar jų dalies ribose. Skyriaus teritorinės grupės registruojamos skyriaus taryboje pateikus grupės narių sąrašą ir grupės susirinkimo protokolo išrašą. Grupių veikimo ribas nustato skyriaus taryba.

26. Partinės grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Šios pareigos negali būti vienu metu derinamos su skyriaus pirmininko, jo pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus ir Etikos ir procedūrų komisijos nario pareigomis.

27. Partinė grupė:
Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus skyriaus, visos partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo skyriaus tarybai (prezidiumui) atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo ir aptaria kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Renka delegatus į partijos ir skyriaus konferencijas. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje.

28. Aukščiausias skyriaus organas yra visuotinas skyriaus narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) arba konferencija. Susirinkimas ir konferencija turi vienodo lygio sprendžiamąją galią. Konferencija šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau kaip 1/3 skyriaus partijos narių. Delegatai į konferenciją renkami partijos teritorinėse grupėse pagal skyriaus tarybos nustatytą vienodą atstovavimo normą. Konferencijoje gali dalyvauti ir kiti skyriaus nariai (ne delegatai), bet be balsavimo teisės. Visuotiname skyriaus narių susirinkime dalyvauja visi skyriaus nariai.
Skyriaus taryboje sudaryta ir skyriaus pirmininko pasirašyta susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė skelbiama skyriaus žiniatinklio svetainėje ir skyriaus būstinėje viešai, ne vėliau kaip dvi savaitės iki susirinkimo (konferencijos) pradžios . Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja 2/3 delegatų, o skyriaus susirinkimas – kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės balsavimo teisę turinčiųjų, posėdyje dalyvaujančių balsais.
Visuose renkamuose skyriaus organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti. LSDP Statute nustatytos normos.

28.1 Skyriaus konferencijos ( susirinkimo) kompetencija yra:

28.1.1 Svarstyti svarbiausius partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priimti atitinkamus nutarimus.

28.1.2 Siūlyti LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo ir Europarlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

28.1.3 Tvirtinti partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelti kandidatus į Kauno miesto savivaldybės tarybą.

28.1.4 Kasmet išklausyti skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos ir savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertinti jų darbą.

28.1.5 Kas 2 metai rinkti skyriaus pirmininką, jo teikimu rinkti pirmininko pavaduotojus, nustatyti tarybos narių skaičių ir ją išrinkti, nustatyti finansų ir etikos bei procedūrų komisijų narių skaičių, o taip pat išrinkti jų narius. Pirmininką, finansų, etikos ir procedūrų komisijas atšaukti anksčiau termino.

28.1.6 Siūlyti kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.

28.1.7 Priimti, papildyti ar keisti skyriaus įstatus.

28.1.8 Konferencija dalį savo kompetencijos klausimų gali pavesti spręsti skyriaus tarybai, išskyrus šio straipsnio 1.2 – 1.5 punktuose numatytus klausimus.

29. Skyriaus taryba.

29.1 Skyriaus tarybą sudaro:

29.1.1 Skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojai;

29.1.2 Grupių pirmininkai, LSDJS Kauno skyriaus pirmininkas arba kitas LSDP narys atstovaujantis Socialdemokratinio jaunimo sąjungą, LSDMS Kauno klubo pirmininkė arba atstovė, LSS Kauno skyriaus vadovas arba atstovas, esantys LSDP nariais;

29.1.3 Grupių atstovai deleguoti grupėse pagal kvotą – kuri lygi grupės narių skaičių padalinus iš 25 (sveikas dalmuo), bet ne mažiau nei 2 nariai nuo kiekvienos teritorinės grupės;

29.1.4 Buvę skyriaus pirmininkai, esantys skyriaus įskaitoje;

29.1.5 Kiti konferencijoje išrinkti nariai.

29.2 Skyriaus nariui, išrinktam į Tarybą pagal 29.1.1. ir 29.1.2. punktuose numatytas pareigas, netekus pareigų prarandamas ir tarybos nario statusas.

29.3 Sprendžiamojo balso teisę skyriaus taryboje turi ne tik tarybos nariai bet ir posėdžiuose dalyvaujantys skyriaus nariai: LSDP garbės nariai, Kauno m. savivaldybės tarybos ir LR Seimo nariai, jeigu yra išrinkti nuo LSDP, bei Kauno m. savivaldybės politinio pasitikėjimo pareigūnai, seniūnai, skyriaus nuolatinių komisijų pirmininkai.

29.4 Skyriaus taryba už savo veiklą atsiskaito skyriaus konferencijai. Skyriaus tarybos darbui vadovauja skyriaus pirmininkas. Kai skyriaus pirmininko nėra, jo pavedimu skyriaus pirmininko pareigas eina vienas iš pavaduotojų, kitu atveju - skyriaus tarybos įgaliotas vienas iš jo pavaduotojų iki konferencijos. Skyriaus tarybos darbą užtikrina skyriaus atsakingasis sekretorius. Skyriaus taryba savo uždaviniams įgyvendinti renkasi ne rečiau kaip kartą į ketvirtį.

29.5 Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Sprendimai teisėti kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių, įskaitant ir 29.3 punkte nurodytų pareigybių skyriaus narius. Esant reikalui galima organizuoti apklausas ar pasitarimus nuotoliniu būdu.

29.6 Skyriaus Tarybos kompetencija:

29.6.1 Šaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), sudaryti ir skelbti jo darbotvarkę.

29.6.2 Gali nustatyti prezidiumo narių skaičių ir rinkti jį iš tarybos narių. Gali sudaryti skyriaus valdybą.

29.6.3 Pirmininko teikimu skirti atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, tvirtinti savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną ir savivaldybės tarybos LSDP frakcijos veiklą reglamentuojančią tvarką (reglamentą). Tvirtinti rinkimų štabo sudėtį, darbo reglamentą ir veiklos planą.

29.6.4 Organizuoti partijos nutarimų vykdymą, tarp konferencijų svarstyti partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus. Skyriaus vardu priimti atitinkamus nutarimus, teikti visapusišką informaciją skyriaus nariams.

29.6.5 Organizuoti rinkimų (referendumų) kampanijas, parinkti ir siūlyti atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

29.6.6 Aptarti kandidatus į LR Seimo ir Europarlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, kandidatus į Kauno miesto savivaldybės tarybą, LSDP vadovaujančius organus. Rengti skyriaus rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams.

29.6.7 Pastoviai teikti rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkinti LSDP remiamiems Seimo ir savivaldybės tarybos nariams.

29.6.8 Aptarti ir parinkti kandidatus į savivaldybės merus, merų pavaduotojus, administracijos vadovus ir jų pavaduotojus. Apsvarstyti socialdemokratų frakcijos pateiktą frakcijos narių postų pasiskirstymą savivaldybės taryboje ir pritarti kandidatūroms. Priimti sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo.

29.6.9 Svarstyti Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų sprendimus, rinkimų štabo nutarimus ir priimti atitinkamus nutarimus. Išklausyti ir vertinti savivaldybės Tarybos LSDP frakcijos seniūno ataskaitas apie frakcijos veiklą.

29.6.10 Kasmet tvirtinti skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

29.6.11 Steigti ir registruoti nuolatines skyriaus komisijas, klubus bei tvirtinti jų darbo reglamentus.

29.6.12 Registruoti skyriaus teritorines partijos grupes, koordinuoti ir vertinti jų veiklą, tvirtinti grupių veiklą reglamentuojančius dokumentus.

29.6.13 Svarstyti LSDP vadovaujančių organų nutarimų projektus, skyriaus vardu teikti pasiūlymus jiems.

29.6.14 Tvirtinti kitus skyriaus veiklą reglamentuojančius normatyvinius dokumentus.

29.7 Taryba dalį 29.5.5 punkto sprendžiamų klausimų gali pavesti spręsti skyriaus rinkimų štabui.

29.8 Tarybos posėdžiai skyriuje organizuojami ir vyksta pagal taryboje patvirtintą tarybos darbo reglamentą.

29.9 Tarybos nutarimų ir kitų LSDP nutarimų vykdymą skyriuje kontroliuoja atsakingasis sekretorius.

30. Prezidiumas.

30.1 Tarybos sprendimu gali būti sudarytas skyriaus prezidiumas.

30.2 Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, LSDP frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas ir kiti, iš tarybos narių rinkti prezidiumo nariai. Prezidiume turi būti visų grupių atstovai, LSDJS Kauno skyriaus, LSS Kauno skyriaus ir LSDMS Kauno klubo vadovai.

30.3 Skyriaus prezidiumo kompetencija:

30.3.1 vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių;

30.3.2 skyriaus pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, kuriam vadovauja atsakingasis sekretorius, tvirtina sekretoriato struktūrą bei nuostatus;

30.3.3 sudaro skyriaus darbo planą, kartu su atsakinguoju sekretoriumi kontroliuoja partijos nutarimų vykdymą;

30.3.4 analizuoja skyriaus grupių ir nuolatinių komisijų veiklą, teikia joms metodinę ir praktinę paramą;

30.3.5 analizuoja LSDP frakcijos savivaldybės taryboje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus;

30.3.6 aptaria kandidatus į savivaldybės tarybos narius, mero, mero pavaduotojus, administracijos vadovus ir jų pavaduotojus;

30.3.7 sprendžia skyriaus organizacinius klausimus ir vykdo kitus skyriaus tarybos pavedimus.

31. LSDP frakcija savivaldybės taryboje. Pagal LSDP sąrašą išrinkti Kauno m. savivaldybės tarybos nariai sudaro LSDP frakciją savivaldybės taryboje. Gavus skyriaus tarybos pritarimą, į frakciją gali būti priimti kiti savivaldybės tarybos nariai.

31.1 Savivaldybės tarybos LSDP frakcija už savo darbą atsiskaito skyriaus tarybai ne rečiau kaip kartą per pusmetį, frakcijos seniūnas reguliariai informuoja skyriaus skyriaus tarybą, prezidiumą, skyriaus valdybą apie frakcijos veiklą. Skyrius nuolat teikia jai rekomendacijas ir siūlymus.

31.2 Savivaldybės tarybos LSDP frakcija savo veikloje vadovaujasi skyriaus taryboje patvirtinta frakcijos veiklos tvarka (reglamentu).

31.3 LSDP frakcijos nariai nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, prezidiumu, skyriaus valdyba, atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus.

31.4 Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos (frakcijos) narys nevykdo partijos programos, skyriaus rinkimų programos, nesilaiko statuto reikalavimų ar partijos priimtų sprendimų, tai skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

32. Skyriaus rinkimų štabas. Rinkimų štabas yra skyriaus struktūrinis vienetas, veikiantis pagal skyriaus tarybos patvirtintą reglamentą.

33. Skyriaus pasitarimai. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį skyriaus narių bei rėmėjų mokymui ir platesniam problemų nagrinėjimui organizuojami skyriaus narių pasitarimai. Juose priimti nutarimai, jeigu to prašoma, privalomai svarstomi skyriaus taryboje ar prezidiume. Pasitarimų darbą organizuoja skyriaus sekretoriatas.

V. SKYRIAUS VEIKLA

34. Skyriaus valdyba:

34.1 Skyriaus valdybą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir kiti pirmininko teikimu taryboje patvirtinti valdybos nariai. Gali dalyvauti kiti kviestieji skyriaus nariai;

34.2 Valdybai vadovauja skyriaus pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų;

34.3 Valdyba kartu su sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas. Valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, kaip taisyklė kartą per savaitę.

35. Skyriaus iždininkas organizuoja nario mokesčio rinkimą, tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sudaro skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia skyriaus finansų komisijai, kartu su pirmininku pasirašo skyriaus finansinius dokumentus.

36. Skyrius už savo finansinius įsipareigojimus atsako tik savo turtu.

37. Skyriaus komisijos:

37.1 Finansų komisija. Finansų komisija atlieka ūkinės - finansinės veiklos analizę ir kontrolę.

37.1.1 Finansų komisija vykdo LSDP statute numatytas funkcijas.

37.1.2 Finansų komisija išsirenka komisijos pirmininką, jo teikimu renkamas komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Komisija posėdžiauja ne rečiau kaip kartą į ketvirtį.

37.1.3 Finansų komisijos nariais negali būti renkami skyriaus tarybos, etikos ir procedūrų komisijos nariai, skyriaus ir grupių iždininkai.

37.2 Skyriaus etikos ir procedūrų komisija

37.2.1 LSDP statute numatytoms funkcijoms vykdyti bei skyriaus įstatų pažeidimams nagrinėti išrenkama etikos ir procedūrų komisija. Komisijos išsirenka pirmininką, jo teikimu renkamas komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

37.2.2 Etikos ir procedūrų komisijų nariais negali būti renkami skyriaus tarybos ir finansų komisijos nariai.

37.3 Skyriaus įstatų ir kitų partijos norminių dokumentų pasiūlymų nagrinėjimo komisija (Įstatų komisija).

37.4 Skyriaus taryba gali sudaryti ir kitas pastoviai veikiančias ar laikinąsias komisijas, darbo grupes konkrečioms užduotims, problemoms spręsti.

VI. SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

38. Skyriaus veikla pasibaigia, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visuotinio skyriaus narių susirinkimo dalyvių.

39. Skyriaus likvidavimui visuotinis skyriaus narių susirinkimas skiria likvidacinę komisiją, kuri yra pavaldi LSDP prezidiumui.

Patvirtinta: LSDP Kauno m. skyriaus ataskaitinės konferencijos 2010-04-10 nutarimu
 
Papildyta: LSDP Kauno m. skyriaus ataskaitinės rinkiminės konferencijos 2011-04-16 nutarimu

 

 

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti2018  LSDP Kauno miesto skyriaus Kalniečių grupė